De Derde Grote Decentralisatie

Van Mondialisering Naar Planetair Bestuur door op in Lees Voer

Mondialisering ging over markten, informatiestromen en technologie die grenzen overschreed. Het planetaire gaat over grenzen die ons overschrijden en de menselijke beschaving in haar habitat verankeren en verstrikken. Dat is, in een notendop, de kernstelling van een nieuw paradigma-verschuivend boek van Jonathan Blake en Nils Gilman, getiteld ‘Children of a Modest Star: Planetary Thinking for the Age of Crises.’

Het concept van planetariteit beschrijft een nieuwe toestand waarin mensen niet alleen beseffen dat we niet boven en los staan van de ‘natuur’, maar dat we nog maar net de complexiteit van onze onderlinge afhankelijkheid met planetaire systemen beginnen te begrijpen.

“Als het heliocentrisme van Copernicus de Eerste Grote Decentrering vertegenwoordigde, waarbij de aarde uit het middelpunt van de hemel werd verplaatst, en Darwins evolutietheorie door natuurlijke selectie de Tweede Grote Decentrering vertegenwoordigde, dan vertegenwoordigt de opkomst van het concept van de Planetaire de Derde Grote Decentrering, en de een die het dichtst bij huis komt en de figuur van de mens als maatstaf en meester van alle dingen verdringt”, schrijven Blake en Gilman.

Zoals verder beargumenteerd door de auteurs in een binnenkort te verschijnen deel van Berggruen Press, “richt het planetaire als wetenschappelijk concept zich op de aarde als een ingewikkeld web van ecosystemen, met talloze lagen van integratie tussen verschillende biogeochemische systemen en levende wezens – zowel menselijke als niet-menselijke. . Dit holistische begrip is gebaseerd op aardse systeemwetenschap en systeembiologie en wordt mogelijk gemaakt door nieuwe waarnemingstechnologieën op planeetschaal – een snel volwassen wordende technosfeer van sensoren, netwerken en supercomputers die gezamenlijk het planetenstelsel steeds zichtbaarder, begrijpelijker en voorspelbaarder maken. Dit onlangs ontwikkelde slimme exoskelet – in wezen een gedistribueerd sensorisch orgaan en cognitieve laag – bevordert een ongekende vorm van planetaire wijsheid.”

De open vraag is hoe en of menselijk bestuur in het late Antropoceen kan aansluiten bij de kennis die we nu verwerven.

Connectiviteit is wat ons verdeelt

Paradoxaal genoeg is connectiviteit op planetaire schaal ook wat ons verdeelt. Convergentie brengt divergentie met zich mee, omdat de universaliserende en rationaliserende logica van technologie en economie die de wereld met elkaar verbindt, in een geheel andere dimensie opereert dan het ethos van politiek en cultuur, geworteld in emoties en levenswijzen die onder de eigen soort worden gecultiveerd.

Hoewel het opkomende, wereldomvattende cognitieve apparaat wellicht de synapsen van een gesynchroniseerde planetaire intelligentie doet ontspruiten, botst het met de tribale verzameling van naties en beschavingen die verankerd blijven in hun historische en ruimtelijke identiteit.

Bijgevolg is dit nieuwe domein van alomvattend bewustzijn – tot nu toe – zowel het terrein van betwisting als van gemeenschappelijke grond.

Hoewel het begrijpen van de nieuwe voorwaarde van planetariteit een filosofische gebeurtenis kan zijn die onze manier van kijken verandert, heeft het de politieke en culturele drempel niet overschreden voor de vorming van een evenredige collectieve identiteit en de daarmee gepaard gaande legitimiteit die nodig is voor effectief handelen op het niveau dat het begrijpt.

De belangrijkste tegenstrijdigheid die nog niet is verzoend, is hoe de zware centrifugale aantrekkingskracht van de tribale identiteit in evenwicht moet worden gebracht met de centripetale imperatief van bindende planetaire associatie.

Planetaire subsidiariteit

Blake en Gilman pakken dit raadsel aan door middel van wat zij ‘planetaire subsidiariteit’ noemen – een vorm van bestuur die zowel tegemoetkomt aan de diversiteit van plurale rechtsgebieden als aan de noodzaak om samen te werken rond gemeenschappelijke universele uitdagingen.

In hun multiscalaire institutionele benadering zou bestuur gedistribueerd zijn, net als natuurlijke systemen zelf, schaal bereiken via netwerken, ruimtelijk gedecentraliseerd in passende mate voor de relevante actie en waar nodig bekrachtigd met autoriteit op hogere niveaus.

In wezen moet wat niet op een lager niveau kan worden afgehandeld, worden gedelegeerd aan de volgende stap hogerop, terwijl geen enkele hogere autoriteit zich mag overnemen van wat wel kan worden gedaan op lagere niveaus dichter bij de getroffen kiesdistricten.

In praktische termen stellen zij zich dus voor, zoals nu al in opkomst is, ‘translokale netwerken’ van steden en regio’s, die een krachtig gezamenlijk hulpbronnenefficiënt inkoopbeleid instellen om de coördinatie van klimaat- en volksgezondheidsdoelstellingen te versterken, vergelijkbaar met militaire allianties zoals de NAVO, die streven naar naadloze compatibiliteit van strijdkrachtintegratie tussen landen.

Blake en Gilman stellen ook ‘planetaire instellingen voor planetaire kwesties’ voor. Als illustratieve voorbeelden roepen zij op tot een “Planetary Atmospheric Steward” (PAS) en een “Planetary Pandemics Agency” (PPA).

PAS zou samenwerken met en de functie van het Intergouvernementeel Panel voor Klimaatverandering van de VN versterken om de kennis over het klimaat te vergroten, onder meer door gebruik te maken van de gegevensverwerkingscapaciteit van AI en het bevorderen van nieuwe monitoringtechnologieën en sensoren, waarbij gebruik wordt gemaakt van alle nationale, regionale en lokale bestuursniveaus van de wereld. Informatie die ze hebben verzameld om achter PAS “autoriteit te staan om beslissingen te nemen en af te dwingen over het beperken van de CO2-uitstoot op basis van wat het weet.”

De auteurs maken dit controversiële punt duidelijk: “De PAS zou de bevoegdheid hebben om harde doelen te stellen voor de netto-uitstoot van broeikasgassen – geen suggesties of ambities, maar afdwingbare regels. De beslissingen van de PAS over de uitstoot van broeikasgassen zullen niet optioneel zijn: ze zullen moeten worden gehoorzaamd en geïmplementeerd door bestuursinstellingen op alle schaalniveaus. Het principe van planetaire subsidiariteit is bepalend voor de toewijzing van beslissingsrechten: de planetaire instelling bepaalt de doelstellingen, nationale staten beslissen hoe ze met de politiek-economische implicaties omgaan, en lokale overheden beslissen over de implementatiedetails.”

Net als de PAS zou de eerste taak van de PPA het verzamelen van informatie zijn, vergelijkbaar met de huidige Wereldgezondheidsorganisatie. Het zou “overal toezicht houden op de raakvlakken tussen mens en dier en tussen mens en wildernis, inclusief locaties van ontbossing en vernietiging van habitats, de handel in wilde dieren en industriële veeteelt, evenals regio’s met een hoog antibioticagebruik.”

Een tweede rol voor de PPA is om op basis van haar kennis te handelen door beslissingen te nemen om de risico's van het ontstaan van ziekten onder mensen te verminderen door de verspreiding van ziekteverwekkers door dieren en de ontwikkeling van nieuwe antibioticaresistente microben te voorkomen. Dit, in het ontwerp van de auteur, “vereist dat de planetaire instelling een holistisch perspectief op de menselijke gezondheid aanneemt en actie onderneemt om de gezondheid van dieren, ecosystemen en de biosfeer als geheel te bevorderen. Alleen door vóór de menselijke infectie actie te ondernemen, kan de PPA überhaupt voorkomen dat er epidemieën plaatsvinden.”

De derde en meest controversiële rol van de PPA zou gecentraliseerde besluitvorming en coördinatie in het geval van een pandemie of een mogelijke pandemie inhouden. De opdracht van de instelling zou niet alleen de mogelijkheid omvatten om een ‘planetaire noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid’ uit te roepen, maar ook ‘de autoriteit om normen vast te stellen voor nationale en lokale pandemische verdedigingsplannen en om te bepalen wanneer subplanetaire instellingen zich op deze plannen moeten beroepen.’

Bovendien zou de PPA het voortouw nemen bij de ontwikkeling, productie en distributie van vaccins en therapieën voor wereldwijd gebruik.

De kwestie van legitiem gezag

Blake en Gilman erkennen grif dat hun plan een functionele logica volgt, maar nog geen solide basis heeft gevonden voor de legitimiteit die het toekent aan een hogere soevereine autoriteit buiten de huidige natiestaat. Hun aanpak berust op de hoop dat als je een weg kunt wijzen, de omstandigheden op een dag de wil zullen genereren.

Mijn eigen mening is dat het mobiliseren van een dergelijke wil alleen mogelijk is als de belangrijkste bronnen van legitimiteit – een gedeeld wereldbeeld, algemene instemming van degenen die geregeerd worden en verantwoordelijkheid van gedelegeerde autoriteit – vervuld zijn.

De legitimiteit van gedelegeerd gezag op hogere bestuursniveaus kan, verre van het aangeboren pragmatisme van face-to-face lokale interactie, alleen geworteld zijn in een gedeeld wereldbeeld van het grote publiek. Dat is een hele opgave in de wereld van vandaag, waar juist de kwesties die de auteurs als illustratieve voorbeelden gebruiken – klimaat en pandemieën – tot de zaken behoren waarover de meest hartstochtelijke meningsverschillen bestaan.

De eerste onmisbare handelswijze is dan ook het opbouwen van wat de Italiaanse politieke denker Antonio Gramsci ‘ideologische hegemonie’ noemde – het op één lijn brengen van harten en geesten als voorwaarde voor het legitiem kunnen internaliseren en uitoefenen van macht boven de staat. Voor Gramsci is het de zachte macht van de consensus van het maatschappelijk middenveld die de harde macht van de staat legitimeert om met geweld op te treden.

Wat politieke leiders zoals Charles de Gaulle en denkers als Yuval Harari hebben begrepen met betrekking tot naties, is op planetair niveau niet minder waar: het is de mythe, het leidende verhaal of het meeslepende verhaal dat een samenhangend publiek maakt, en niet andersom. Intellectuele pogingen om de manier van kijken te transformeren, zoals dit boek, zijn om die reden van zo’n primair belang.

Alleen onder deze voorwaarde van een gemeenschappelijk wereldbeeld kan instemming met de geregeerde beleidsdoelen worden bereikt. En alleen op basis van die toestemming – actief of passief – kan de handhavingsbevoegdheid indirect worden gedelegeerd aan de bevoegde autoriteiten, die op de een of andere manier verantwoording moeten afleggen aan degenen die die macht benutten.

Delegeren, betrekken, beslissingsverdeling

In mijn boek uit 2013 met Nicolas Berggruen, ‘Intelligent Governance for the 21st Century’, worstelden we in de context van de mondialisering en de toenemende onvrede met dezelfde reeks multiscalaire bestuursuitdagingen die Blake en Gilman aan de orde stelden met betrekking tot de planetaire wereld.

“De complexiteit van de diepere mondiale integratie van handel, investeringen, productie en consumptie, en niet minder informatiestromen”, schreven we, “vereist een grotere politieke en technische capaciteit op mega-stad-regio-, nationaal en supranationaal niveau om de systemische problemen te beheersen met verbindingen van onderlinge afhankelijkheid. Tegelijkertijd vereist de groeiende diversiteit die is voortgekomen uit de mondiale verspreiding van welvaart, versterkt door sociale netwerken, een meer machtsoverdracht naar de basis, waar het onrustige publiek van onderop schreeuwt om inspraak in de regels die gelden hun levens. Politiek ontwaken overal eist de waardigheid van zinvolle participatie.”

Het onvermogen om een institutioneel antwoord te vinden op deze dubbele uitdaging, zo betoogden wij, zou resulteren in een legitimiteitscrisis voor elk bestuurssysteem.

Zoals Blake en Gilman het ook zien, zou het bereiken van het juiste evenwicht het delegeren van macht met zich meebrengen en het betrekken van burgers bij zaken die binnen hun bevoegdheid vallen, terwijl tegelijkertijd de legitimiteit en instemming voor gedelegeerd gezag op hogere niveaus van complexiteit wordt bevorderd. ‘Decentralisatie, betrokkenheid en beslissingsverdeling’, andere termen voor het concept van subsidiariteit, zijn de belangrijkste elementen van intelligent bestuur die een evenwichtige relatie kunnen articuleren tussen wat wij ‘goed geïnformeerde democratie’ en ‘verantwoordelijke meritocratie’ noemen.

Met democratie met kennis bedoelden we een publiek dat geïnformeerd werd via geïnstitutionaliseerde beleidsberaadslaging. Met verantwoordelijke meritocratie bedoelden we onpartijdige technocraten die de agenda dienen die is vastgesteld door democratisch overleg en die daarop moeten antwoorden.

Hoewel Blake en Gilman zich eerder richten op soevereiniteit dan op democratie, kan de basis van legitimiteit voor het delegeren van macht in welk bestuurssysteem dan ook alleen worden gevonden in het afleggen van verantwoording over de vorming van instemming binnen een gemeenschappelijk verhaal.

Systemen zoals die van China, die hun legitimiteit baseren op prestaties, moeten dit doen binnen het heersende verhaal waarin het publiek is verkocht en ingekocht. Wat als een vorm van instemming en systemische verantwoordelijkheid kan worden beschouwd, bestaat zolang de goederen binnen die parameter van verwachtingen worden geleverd. Als dat niet het geval is, verdwijnt de legitimiteit. Het voorkomen dat ontwrichtende verwachtingen buiten deze parameters ontstaan, is de reden waarom ideologische controle altijd bovenaan de agenda van de Communistische Partij staat – en waarom pogingen om een gevestigd verhaal af te dwingen in plaats van het aan te passen aan veranderde omstandigheden haar gezag zo kwetsbaar maakt.

Een analoog in de Amerikaanse geschiedenis

Hoewel de omvang heel anders is dan die van de planetaire sector, bestaat er uit de Amerikaanse geschiedenis een analogie voor de manier waarop bestuur via subsidiariteit zich zou kunnen ontvouwen.

Bij de overgang van de 19e naar de 20e eeuw veranderde Amerika van een agrarische, grotendeels landelijke samenleving in een stedelijke en industriële samenleving. Culturele normen en vertrouwde manieren van leven waren in rep en roer. Politieke instellingen die disfunctioneel waren geworden, werden uitgedaagd – vergelijkbaar met de ontwrichtende transitie naar de digitale samenleving en planetariteit die we momenteel ervaren.

De onrust van de transitie in die tijd gaf geboorte aan wat bekend werd als het Progressieve Tijdperk. De voorlopers ervan probeerden de nieuwe sociale problemen van een complexere samenleving aan te pakken – werktijden en veiligheidsomstandigheden in nieuwerwetse fabrieken, vrouwenkiesrecht, blootstelling aan de volksgezondheid door massale voedselverwerking, slechte stedelijke infrastructuur van huisvesting tot water en elektriciteit, de concentratie van macht in de spoorweg- en banktrusts, evenals uitbuitende particuliere nutsbedrijven.

Het Progressive Era-antwoord in de Amerikaanse staten was om in twee richtingen tegelijk te bewegen. De beweging promootte de directe democratie, waarbij burgers rechtstreeks wetten konden maken en verantwoording konden afdwingen, waarbij ze de corrupte en omgekochte wetgevers van de patronagemachines omzeilden, via het burgersteminitiatief, het referendum en het terugroepen van gekozen functionarissen. Tegelijkertijd delegeerden gekozen progressieve gouverneurs de bevoegdheid aan niet-partijgebonden experts voor commissies die namens het algemeen belang de handel, het bankwezen, de spoorwegen en elektriciteitsbedrijven reguleerden. Professionele stadsbestuurders, niet gekozen maar wel verantwoordelijk voor het leiden van de democratie en de gekozen functionarissen die hen benoemden, kwamen voor het eerst in het leven om op competente wijze steeds complexere stedelijke omgevingen te besturen.

Na verloop van tijd sijpelden de hervormingen die voortkwamen uit deze combinatie van burgerbetrokkenheid en technocratie door naar het nationale niveau in instellingen als de Interstate Commerce Commission of de Food and Drug Administration en leidden tot de afschaffing van kinderarbeid, de achturige werkdag, en het stemrecht van vrouwen.

Het punt van deze korte omweg in de Amerikaanse geschiedenis is: Ik wil niet het onwerkbare voorstel van directe democratie op planetaire schaal suggereren, maar eenvoudigweg zeggen dat het ruim binnen het vermogen van de politieke verbeelding ligt om vormen van instemming te combineren met gedelegeerd gezag op een manier die legitimiteit verleent.

De paradigmaverschuiving en de bestuurlijke innovaties die Blake en Gilman voorstellen in ‘Children of a Modest Star’ zijn in de loop van de tijd niet minder realiseerbaar dan wat er eerder is gebeurd, omdat, net als toen, veranderende omstandigheden dit vereisen.

Het zorgvuldig doordachte geval van ‘Kinderen van een bescheiden ster’ is een belangrijke bijdrage aan het opbouwen van een gedeeld wereldbeeld dat nodig is om de volgende stappen te zetten. Op het snijvlak van het nieuwe denken hebben Blake en Gilman de naald vooruit gezet door op fantasierijke wijze de eeuwige kwesties van bestuur aan te pakken binnen de nieuwe planetaire toestand waarin we nu allemaal leven.

Vrij naar Nathan Gardels, hoofdredacteur van Noema